Pátek 18. září 2020
Přihlásit se

A

A posteriori
Dodatečně; ze smyslové zkušenosti
A priori
Předem; bez důkazu
Absit violentia rebus
Budiž násilí vzdáleno věcem
Ad absurdum
Až do nesmyslnosti
As hoc
K tomu; jen pro daný účel
Ad acta
Ke spisům (odložit jako vyřízené)
Ad infinitum
Do nekonečna
Aequa durant semper
Věci spravedlivé trvají
Alea iacta est
Kostky jsou vrženy
Alias
Jinak
Alma mater
matka živitelka (univerzita)
Alibi
jinde; na jiném místě; u jiného
Alter ego
Druhé já
Audacem fortuna iuvat
Odvážnému štěstí přeje
Audiatur et altera pars
Nechť je slyšena i druhá strana

B

Beati possidentes
Šťastní, kdo něco mají
Bella gerant alii
Války ať vedou jiní
Bis dat, qui cito dat
Kdo dvakrát dává, rychle dává
Bona fide
V dobré víře; bez zlého úmyslu

C

Candida candidis
Čistým čisté
Carpe diem
Užívej dne
Casus belli
Důvod k válce; příčina sporu
Causa
Příčina; důvod; případ;
Cogito, ergo sum
Myslím tedy jsem
Condicio sine qua non
Podmínka, bez níž ne
Contra
Proti
Cui bono
Komu ku prospěchu
Cum cecidero, surgam
Kdykoliv upadnu, vstanu
Cum tacent, clamant
Tím, že mlčí, křičí
Curriculum vitae
Běh života; životopis

D

De facto
Podle skutečnosti
De iure
Podle práva
De mortuis nihil nisi bene
O mrtvých jen dobré
Definire
Vymezovat; určovat; omezovat
Diem perdidi
Promarnil jsem den
Dies irae
Den hněvu; soudný den
Disce aut discede
Uč se, nebo odejdi
Dives, qui sapiens est
Bohatý, kdo moudrý je
Divide et impera
Rozděl a panuj
Dominus vobiscum
Pán s vámi
Dubia fortuna
Pochybné štěstí
Dum spiro, spero
Dokud dýchám, doufám
Dura lex, sed lex
Tvrdý zákon, ale zákon

E

Ecce homo
Ejhle člověk
Eo ipso
Tím samým; právě proto
Ergo
Proto; tedy; za účelem
Errare humanum est
Chybovat je lidské
Et cetera
A ostatní; a tak dále
Ex lege
Ze zákona
Ex offo
Z moci úřední
Ex post
dodatečně; až po události
Ex provata industria
Z vlastní píle
Exemplum
Příklad; ukázka

F

facta probant homines
Činy svědčí o lidech
Fata viam invenient
Osud si najde cestu
Fatum est series causarum
Osud je řadou příčin
Fide, sed cui fidas, vide
Důvěřuj, ale dívej se komu
Finis coronat opus
Konec korunuje dílo
Forma
Tvar; podoba
Formula
Pravidlo
Fugam victoria nescit
Vítězství nezná útěk
Fundamentum
Základ; hlavní věc

G

Gaudeamus igitur
Radujme se tedy
Genuis loci
Dobrý duch místa
Genus
Rod; pokolení
Gravis
Těžký; důležitý

H

Habitus
Držení těla; podoba; stav; šat
Hic sunt leones
Zde jsou lvi
Historia magistra vitae
Historie učitelka života
Hodie mihi, cras tibi
Dnes mně, zítra tobě
Homo homini lupus
Člověk člověku vlkem
Homo quantum scit, tantum potest
Kolik člověk zná, tolik zmůže
Honoris causa
Z důvodu úcty

I

Ignorantia
Nevědomost; neznalost
Imprimatur
Budiž vytištěno
In absentia
V nepřítomnosti
In flagranti
Při činu (přistihnout)
In medias res
Doprostřed věcí; k jádru věcí
In vino veritas
Ve víně je pravda
Intellegere
Rozpoznávat; rozlišovat; chápat
Inter arma silent musae
Mezi zbraněmi umění mlčí
Ipso facto
Samou skutečností; tím samým činem

L

Lapsus calami
Pochybení pera; přepsání
Lapsus linguae
Pochybení jazyka; přeřeknutí
Labor viris convenit
Úsilí náleží mužům
Linea
Čára; hranice;přímka;nit
Littera scripta manet
Co je psáno, to je dáno

M

Mala mens, malus animus
Zlá mysl, zlý duch
Manus manum lavat
Ruka ruku myje
Materia
Látka;hmota
Mens sana in corpore sano
V zdravém těle zdravý duch
Modus vivendi
Způsob žití (soužití)
Mors ultima linea rerum
Smrt je poslední hranicí věcí

N

Natura
Rod; příroda
Natura sanat, medicus curat
Příroda uzdravuje, lékař léčí
Negare
Říkat ne; popírat
Nihil novi sub sole
Nic nového pod sluncem
Nomen omen
Jméno jako znamení
Non multa, seb multum
Ne mnohé, ale mnoho
Non plus ultra
Nic nad to
Nosce te ipsum
Poznej sám sebe
Numerus clausus
Uravřený počet

O

O tempora, o mores
Jaká to doba, jaký to mrav
Officium
Služba; povinnost
Omnia mea mecum porto
Vše své nosím s sebou
Omnia vincit amor
Vše přemáhá láska
Opponere
Stavět proti; namítat

P

Panem et circenses
Chléb a hry
Per angusta ad augusta
Přes svízele ke slávě
Per aspera ad astra
Přes překážky ke hvězdám
Per nefas
Neprávem
Per pedes
Pěšky
Periculum in mora
Nebezpečí v prodlení
Post scriptum
Po napsaném; po napsání
Potentia
Moc;síla;vláda
Primo loco
Na prvním místě
Principiis obsta
Odporuj počátkům
Pro forma
Pro formu;formálně

Q

Qualitas
Jakost; vlastnost
Quantitas
Velikost; počet; množství
Qui bene amat, bene castigat
Kdo dobře miluje, dobře kárá
Qui scribit, bis legit
Kdo píše, dvakrát čte
Quod licet Iovi, non licet bovi
Co je dovoleno Bohovi, není dovoleno volovi.

R

Radius
Hůlka;paprsek;poloměr
repetitio mater studiorum
Opakování je matka moudrosti
Res nullius
Věc bez majitele
Resistens
Schopný odporu
Respice finem
Pamatuj na konec
Restituere in integrum
Uvést v předešlý stav

S

Satisfactio
Zadostiučinění
Schola
Škola; učená rozprava
Sero venientibus ossa
Pozdě přicházejícím kosti
Societas
Společenství; společnost
Spes non confunditur
Naději nelze zničit
Status quo
Současný stav
Status quo ante
Předchozí stav
Studium
Snaha;úsilí;touha;zájem
Sui generis
Svého druhu

T

Tabula rasa
Nepopsaný list
Tempus
Čas; doba
Terium non datur
Třetí není dáno
Tolerantia
Snášení; trpělivost
Tu ne cede malis
Neustupuj před zlem

U

Ubi mel, ibi fel
Kde je med, tam je i žluč
Ultimus
Nejvzdálenější;nejzazší;poslední
Ultorem ulciscitur ultor
Mstitele pomstí mstitel
Universus
Veškerý;všeobecný;úplný
Utilis
Užitečný;prospěšný;vhodný

V

Vacuus
Prázdný;nevyplněný;volný
Velox
Pohyblivý;rychlý;hbitý
Velum ventis
Větrům plachtu
Veni, vidi, vici
Přišel jsem, viděl jsem, zvítězil jsem
Verba movent, exempla trahunt
Slova povzbuzují, příklady táhnou
Veritas vincit
Pravda vítězí
Veto
Zakazuji
Volentem ducunt fata, nolentem trahunt
Kdo chce, toho osud vede, nechtějícího vleče
Vox populi, vod Dei
Hlas lidu, hlas Boží
Vis coniuncta maior
Spojené usilí je větší
Vita humana brevis est
Lidský život je krátký